Yritysliikuntasopimuksen ehdot

1) YRITYSLIIKUNTA-ASIAKASSOPIMUS (myöhemmin 'Yritysliikuntasopimus')

Yritysliikuntasopimus on hyväksytettävä sähköisessä muodossa. Yritysliikuntasopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja (myöhemmin 'Toimittaja') ja palvelun käyttäjä (myöhemmin 'Asiakas'). Yritysliikuntasopimus katsotaan tehdyksi ja se astuu voimaan, kun ehdot ovat toimitettu sähköisessä muodossa ja Asiakas on hyväksynyt yritysliikuntapalvelun.

2) ASIAKKUUS

Mikäli yritysliikuntapalvelulle on sovittu kiinteä määrä tunteja, on kyseessä määräaikainen sopimus. Mikäli yritysliikuntapalvelu on sovittu pidettäväksi, kunnes Asiakas toisin päättää, on kyseessä toistaiseksi voimassa oleva yritysliikuntasopimus. Toistaiseksi voimassa olevan yritysliikuntasopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi.

3) YRITYSLIIKUNTAPALVELUIDEN HINNAT

Yritysliikuntapalveluiden hinnat määräytyvät Toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4) MAKSUTAVAT

Toimittaja määrittelee hyväksymänsä maksutavat. Mikäli maksutapana on lasku, maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä kortti- tai käteismaksuja. Määräaikaiset yritysliikuntasopimukset laskutetaan kerralla ennen yritysliikuntapalvelun aloitusajankohtaa. Toistaiseksi voimassa olevat yritysliikuntasopimukset laskutetaan alkavan kuun alussa.

5) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET

Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja yritysliikuntapalveluiden osalta. Mikäli Asiakas jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, on Toimittajalla oikeus veloittaa tunnista. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Siirto edellyttää Toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä.

6) YRITYSLIIKUNTASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Määräaikaista yritysliikuntasopimusta ei ole mahdollista purkaa. Toistaiseksi voimassa olevan yritysliikuntasopimuksen purku sovitaan aina tapauskohtaisesti. Asiakkaalla on oikeus purkaa yritysliikuntasopimus välittömästi, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo yritysliikuntasopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa yritysliikuntasopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa yritysliikuntasopimusta. Mikäli määräaikainen yritysliikuntasopimus perutaan ennen sen alkamista, veloitetaan peruuttamiskuluna 50% kurssihinnasta.

7) SAATAVIEN PERINTÄ

Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut yritysliikuntasopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun seitsemän (7) päivän kuluttua eräpäivästä. Muistutuksesta aiheutuvat mahdolliset kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään Toimittajalla on oikeus keskeyttää Yritysliikuntasopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

8) HENKILÖTIEDOT

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla.

9) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Yritysliikuntasopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta PT- palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä, että Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.